گردونه کارآزما

گردونه کارآزمامدیر عامل

محمد رضايي

نشانی

ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير ( بخارست)، كوچه سيزدهم، پلاك 3، واحد 8

تلفن

88719558-88720213-88723571-88720481

نمابر

تلفکس

ایمیل

info@gka.co.ir

وب سایت

WWW.GKA.co.ir