مهندسي و بازرسي فني مخازن آلياژدار

مهندسي و بازرسي فني مخازن آلياژدارمدیر عامل

مجيد رحماني

نشانی

خ سهروردي شمالي، خ هويزه غربي، شماره 118

تلفن

88761696(کد 021)

نمابر

88739848(کد 021)

ایمیلوب سایت