بازرسي فني بين المللي پرسا پايش

بازرسي فني بين المللي پرسا پايشمدیر عامل

فرزان شهابي

نشانی

بوشهر - خیابان شهید مطهری ، ساختمان مسیله ، طبقه ششم ، واحد 601 - کدپستی 7514819991

تلفن

07733563450

نمابر

02189776438

ایمیلوب سایت