خبرگان بين الملل تهران

خبرگان بين الملل تهرانمدیر عامل

عليرضا توكلي

نشانی

جردن-خیابان ناهید شرقی- پلاک 35- طبقه 4

تلفن

74551000

نمابر

داخلی 120

ایمیل

tehran@tie-co.com

وب سایت