كاوشگران كيفيت پارس

كاوشگران كيفيت پارسمدیر عامل

مرتضي تبريزي

نشانی

بزرگراه آيت ا... حكيم، بزرگراه شهيد ستاري بعد از مجتمع كوروش، خيابان خجسته پور (باهنر)، پلاك 228، طبقه سوم، واحد 8

تلفن

44054059

نمابر

44951068

ایمیلوب سایت