عدالت پژوه پژواك

عدالت پژوه پژواكمدیر عامل

امير صائميان

نشانیتلفن

66269445

نمابر

كيلومتر 7جاده قديم كرج، خيابان خليج فارس، قبل از كوچه طالقاني ، پلاك 361، واحد 12

ایمیل

App.inspection.company@gmail.com
arminsadeghi1@gmail.com


وب سایت