تعاوني خدمات فني مهندسي پارس ليان اروند

تعاوني خدمات فني مهندسي پارس ليان اروندمدیر عامل

فرشته حسین زاده

نشانی

خرمشهر، خ فردوسي، ميدان مولوي، اداره بندر و دريانوردي بندر، سايت مسافربري قديم، مجتمع آزمايشگاه‌هاي همكار پارس

تلفن

061-53507691-2

نمابر

داخلي4

ایمیل

pars_qcl@yahoo.com
info@parslian.org


وب سایت