بازرسي مهندسي آريا فولاد قرن

بازرسي مهندسي آريا فولاد قرنمدیر عامل

مهدي رحيمي

نشانی

اهواز، بلوار پاسداران، بين زيبا و اوشه، جنب پست شهيد كردوني، پلاك 572

تلفن

061-34437439

نمابر

داخلي 112

ایمیلوب سایت