كيفيت كوشان پارس

كيفيت كوشان پارسمدیر عامل

نسيم سميـعي

نشانی

ابتداي آزادراه تهران-کرج، شهرک آپادانا، مجموعه مرحله ششم، جنب هيأت مديره فاز 6

تلفن

44647512-3 داخلی 3

نمابر

44647512

ایمیل

info.kkplab@gmail.com

وب سایت