نوين انديشان پارس جنوب

نوين انديشان پارس جنوبمدیر عامل

معصومه روحيان

نشانی

خرمشهر، منطقه آزاد اروند، اداره بندر و دريانوردي، سايت مسافربري قديم، مجتمع آزمايشگاه​هاي همکار

تلفن

061-53507735

نمابر

061-33365784

ایمیلوب سایت