مهندسين مشاور و بازرسي طوبي تاک

مهندسين مشاور و بازرسي طوبي تاکمدیر عامل

امید علی فتاحی

نشانی

خيابان انقلاب، جنب خ وصال شيرازي، کوي اسکو، شماره 12، واحد4 - کد پستی 1417813875

تلفن

88811978-88811984-66174082

نمابرایمیلوب سایت