خدماتی تاسیساتی اقیانوس سبز بوشهر

خدماتی تاسیساتی اقیانوس سبز بوشهرمدیر عامل

منصوره بحرینی

نشانی

بوشهر-شهرک صنعتی 1- ضلع شرقی اداره کل استاندارد استان بوشهر

تلفن

077-33451446

نمابرایمیلوب سایت