بهداد صنعت آریان خراسان

بهداد صنعت آریان خراسانمدیر عامل

امین کبیریان

نشانی

مشهد-خیابان سلمان فارسی- نرسیده به تقاطع راهنمایی- پلاک 8- کدپستی 9183864356

تلفن

05138444246

نمابرایمیلوب سایت