بازرسي فني ايـرانيان

بازرسي فني ايـرانيانمدیر عامل

علي اكبـر نوح روش

نشانی

خ فاطمي، خ جويـبار، نبش كوچه نوربخش، پلاک25

تلفن

88894516-9

نمابر

88904659

ایمیل

irico@irico.ir

وب سایت

www.irico.ir