بين المللي بازرسي کيفيت ايدرا

بين المللي بازرسي کيفيت ايدرامدیر عامل

مسلم عباسي

نشانی

تهران خيابان شهيد دستگردي- پلاک 248- واحد 1

تلفن

26408176-9

نمابر

22275652

ایمیل

info@idragroup.net

وب سایت