بازرسي مهندسي و صنعتی ايران (IEI)

بازرسي مهندسي و صنعتی ايران (IEI)مدیر عامل

بهروز قديمي

نشانی

خ وليعصر، بلوار اسفنديار، شماره 54 - کد پستی 1968653681

تلفن

88778892

نمابر

88772300

ایمیل

info@iei-co.com

وب سایت

www.iei-co.com